Cuộc họp BCH Hội Luật quốc tế Việt Nam sáng ngày 29/12/2016

17/01/2017  2831 lượt xem 

Trong buổi sáng ngày 29 tháng 12 năm 2016, Ban chấp hành Hội Luật quốc tế Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2019 đã tiến hành cuộc họp thứ hai năm 2016 nhằm tổng kết hơn ba tháng hoạt động kể từ Đại hội thành lập (17/09/2016) và thảo luận Chương trình hoạt động của năm 2017.

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2016, Ban chấp hành Hội Luật quốc tế Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2019 đã tiến hành cuộc họp thứ hai năm 2016 nhằm tổng kết hơn ba tháng hoạt động kể từ Đại hội thành lập (17/09/2016) và thảo luận Chương trình hoạt động của năm 2017.

 

 

Thời gian qua Hội Luật quốc tế Việt Nam đã có một số hoạt động bước đầu nhằm mục đích phát triển khoa học pháp lý quốc tế, nâng cao nhận thức và hiểu biết về luật quốc tế trong xã hội, hỗ trợ việc giảng dạy và học tập luật quốc tế, tạo ra diễn đàn trao đổi về luật quốc tế, sử dụng luật quốc tế để đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ đất nước, hợp tác với Hội Luật quốc tế của các nước và khu vực nhằm thúc đẩy việc thực hiện những mục tiêu hoạt động trong lĩnh vực luật quốc tế.

Điều lệ Hội Luật quốc tế Việt Nam gồm 8 Chương, 25 Điều đã được Đại hội thành lập Hội Luật quốc tế Việt Nam (Đại hội nhiệm kỳ I: 2016 - 2019) thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2016 tại thành phố Hà Nội và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt số 4342/QĐ-BNV ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trên cơ sở đó, Ban chấp hành đã tập trung thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao và thông qua các văn bản quan trọng của Hội Luật quốc tế: Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ gồm 4 chương 15 điều; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra gồm 3 chương 10 điều; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản gồm 4 chương 9 điều; và Chương trình hoạt động năm 2017.

 

Các thành viên BCH biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của BCH, BTV

 Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên