Tin về cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Hội Luật quốc tế Việt Nam, nhiệm kỳ II (2020-2025)

10/12/2020 // 797 lượt xem

Tiếp theo thành công của Đại hội Hội Luật quốc tế Việt Nam Nhiệm kỳ II, ngày 05/12/2020, tại Hà...

Chi tiết →

BAN KIỂM TRA

02/12/2020 // 442 lượt xem

Chi tiết →

BAN CHẤP HÀNH

02/12/2020 // 718 lượt xem

Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Ban Chấp hành Hội gồm: Chủ tịch,...

Chi tiết →

Ban Chấp hành

13/12/2017 // 4362 lượt xem

Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Ban Chấp hành Hội gồm: Chủ tịch,...

Chi tiết →

Chủ tịch

13/06/2017 // 3309 lượt xem

Chủ tịch Hội là người đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội và...

Chi tiết →

Phó Chủ tịch

13/06/2017 // 3348 lượt xem

Các Phó Chủ tịch do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch...

Chi tiết →

Tổng Thư ký

04/02/2017 // 3318 lượt xem

Tổng thư ký do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Tổng thư ký...

Chi tiết →

Ban Kiểm tra

13/12/2017 // 3430 lượt xem

Ban Kiểm tra Hội do Đại hội bầu ra gồm: Trưởng ban, Phó trưởng ban và 01 ủy viên. Số lượng, cơ...

Chi tiết →

Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên