Tổng Thư ký

15/01/2017  3356 lượt xem 

Tổng thư ký do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Tổng thư ký do Ban Chấp hành Hội quy định. Tổng thư ký chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội trong việc tổ chức, điều hành công việc hàng ngày nhằm triển khai thực hiện các nghị…

TỔNG THƯ KÝ

 

Phạm Lan Dung, Tiến sĩ QHQT (Học viện Ngoại giao), Thạc sĩ Luật và Ngoại giao (Đại học Fletcher, Tufts – Hoa Kỳ), nguyên Trưởng khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao, hiện là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Đối ngoại, Bộ Ngoại giao.

 

Lĩnh vực chuyên môn : Công pháp quốc tế, Luật tổ chức quốc tế, Luật biển quốc tế, Luật hiến pháp, Luật điều ước quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ quốc tế

 

Tóm tắt chuyên môn

Từ 2015 đến nay: Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, Bội Ngoại giao

2008 - 2015: Trưởng Khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

2006-2008: Phó Trưởng Khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

1996-2006: Giảng viên Khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

Trình độ học vấn

2014: Tiến sĩ Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao

2002: Thạc sĩ Luật và Ngoại giao, Trường Fletcher, Đại học Tufts, Mỹ

1993: Cử nhân Luật quốc tế, Đại học Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va, Liên xô

Lĩnh vực chuyên môn

Công pháp quốc tế, Luật tổ chức quốc tế, Luật biển quốc tế, Luật hiến pháp, Luật điều ước quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ quốc tế

Công trình đã xuất bản

- Legal and Institutional Aspects of the Security Council: Vietnam’s Preparation to Serve in 2008-2009 Term,  Nhà Xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2007.

- Some legal aspects of current developments in the South China Sea dispute” trong sách Examing the South China Sea Disputes, 5th Annual CSIS South China Sea Conference.

- Some legal aspects of the drilling rig incident in the South China Sea in 2014, The Japanese Institute of International Affairs (2014).

- Quy chế của các thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ: đề xuất sửa đổi Hiến chương LHQ, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 2013.

- Hiến chương Liên hợp quốc: Những quy định ảnh hưởng đến địa vị pháp lý, hạn chế khả năng phát huy vai trò của ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (01-2013).Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên